บริษัทเดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel:  (66) 02-408-5800 - 8  ( 9 Lines)
Fax: (66) 02-408-5809
E-mail :sales@denco.co.th
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED
TH 10000325
แคตตาลอค สินค้าของเดนโก้ 2020 pdf. Products catalog2020.
DENCO Company Profile pdf

|หน้าแรก  |รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ |ติดต่อฝ่ายขาย | ตู้เหล็กกันฝุ่นขนาดมาตรฐานพ่นสีฝุ่น Epoxy | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน |ตู้เฉียงเดสคอนโซล| |กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ|  | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |

|Home |Main Products List | | Contact Us | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us |DENCO Custom Solar Power |Activity Inside Factory|DENCO Company Profile pdf.| แผนที่/ Map


ตู้ไซค์เหล็กกันน้ำ พ่นสีฝุ่นอีพอกซี่ ขนาดมาตรฐาน รุ่น DS..series  IP.45
compact enclosure   DS..series  IP.45

รายละเอียดเพิ่มเติม 


ตู้ไซค์มาตรฐาน รุ่น DS. compact enclosure IP.45 เป็นตู้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตู้ไซค์เหล็กเอนกประสงค์ ดัชนีการป้องกัน IP.45 สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ภายในและภายนอกอาคารมีให้เลือกใช้ถึง 20 ขนาด เพื่อความเหมาะสมและลงตัวกับขนาดของงานที่จะติดตั้ง ประตูหน้าสามารถเจาะรูสำหรับยึดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
ไพลอตแลมป์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ เหมาะสำหรับทำเป็นตู้เมนย่อย ตู้ควบคุมระบบแสงสว่าง ปั๊มน้ำ ตู้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ฯลฯ โดยทั่วไปแล้วตู้รุ่นนี้จะเป็นตู้
ที่ถูกสั่งซื้อไปเก็บเตรียมไว้ในสโตร์ของฝ่ายซ่อมบำรุงของโรงงานขนาดใหญ่ สำหรับงานเร่งด่วนทั่วไป
DS .. compact enclosure IP.45 is a cabinet designed to be a multi-purpose steel enclosure. IP.45protection index for electrical equipment 
installation in buildings.There are 20 sizes to choose from to suit and fit the size of the work to be installed. The front door can drill holes 
for fixing various devices. Such as pilots lamps, voltmeter, ampmeter Suitable for making sub-cabinet Control cabinet, lighting system, 
water pump, machine control cabinet, etc. In general, this cabinet will be the cabinet that has been ordered to be stored in the store 
of Maintenance department of large factories For general urgent tasks.
 

 กระบวนการผลิตตามมาตรฐานของเดนโก้  DENCO standard Production process.

พื้นฐานของการออกแบบตู้ DS.IP.45 เพื่อต้องการให้เป็นตู้ไซค์เหล็กสำหรับใช้งานเอนกประสงค์ 
มีรูปทรงที่สวยงาม พ่นด้วยสีฝุ่นอีพอกซี่ (Electro static Epoxy powder coating) RAL.7032 
เฉดสีเป็นมาตรฐานที่นิยมทั่วโลก
The basic of the design of the cabinet DS.IP.45 to be used as a 
multi-purpose steel . With beautiful shapes Sprayed with powder
epoxy (Electro static Epoxy powder coating). RAL.7032 shades
are a popular standard around the world
 
 
  ชิ้นส่วนต่างๆของตู้ผลิตจากเครื่อง CNC. Turret Punching Machine.
ทำให้ทุกชิ้นส่วนมีความเที่ยงตรงสูง ทุกชิ้นส่วนผลิตจากเหล็กแผ่นใหม่
คุณภาพดี ไม่เป็นคลื่นหรือมีคราบสนิม เพื่อความทนทาน และอายุใช้งาน
ที่ยาวนานคุ้มค่า
 Various parts of the cabinet are made from CNC.Turret Punching Machine.
Making every parts highly accurate. All parts are made from new steel sheet.
Good quality,not wave or rust stain. For durability and life time long lasting value.
 
  ชิ้นส่วนต่างๆของตู้ผลิตจากเครื่อง CNC. Turret Punching Machine.
ทำให้ทุกชิ้นส่วนมีความเที่ยงตรงสูง มีกระบวนการควบคุมคุณภาพ
ทุกขั้นตอนการผลิต
Various parts of the cabinet are made from CNC. Turret Punching Machine.
Making every piece highly accurate Have quality control process
Every production process

 
 ทุกชิ้นส่วนของตู้จะประทับตรา DENCO ลงไปในเนื้อเหล็ก
Every piece of cabinet will seal DENCO into the steel body.

ขั้นตอนการพับชิ้นส่วน
 เมื่อชิ้นงานผ่านการบากมุมและเจาะรูส่วนประกอบต่างๆแล้ว จึงนำมาพับขึ้นรูป
ด้วยCNC.hydraulic Press break ที่ควบคุมด้วยระบบ CNC ทำให้ชิ้นงาน
มีความเที่ยงตรงไม่เกิดอาการป่อง หรือ Spring back 
Parts bending process.
 Once the workpiece has passed the notching and punching of various 
components Therefore folded up with 100 tons CNC.hydraulic Press break
The machine are controlled by CNC system, make the work piece
with accuracy, no bloating or spring back 
ขั้นตอนการเชื่อมประกอบ
 เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก เพราะตัวตู้เมื่อประกอบแล้วจะต้องได้รูปทรง
ไม่บิดหรือโก่ง ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับดัชนีการป้องกัน IP.40 การเชื่อมโลหะแผ่นบาง
ต้องใช้เครื่องเชื่อมพิเศษที่เป็นระบบป้อนลวดต่อเนื่อง และไม่มี Flux และช่างเชื่อม
ต้องมีความชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะ
Welding processIs a very important step Because the cabinet.
when assembled must have a shape.Do not twist or bend Which will have
a direct effect on the protection index IP.40. 
Welding of thin sheet metalmust be use a special welding machine that is 
a continuous wire feeder system and without flux .
The welder must have expertise in this particular field.
 
ขั้นตอนเตรียมผิวงานเคลือบซิงค์ฟอสเฟส Pre Treatment & Zinc phosphate Process
 เมื่อตรวจสอบชิ้นงานและทำความสะอาดเบื้องต้นแล้ว ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการเตรียมผิวงาน
1. ล้างด้วยน้ำยาล้างไขมัน (Degreasing tank)
2.ล้างด้วยน้ำสะอาด 1 (Water Tank #1)
3.ล้างด้วยน้ำสะอาด 2 (Water Tank #2)
4.น้ำยาปรับสภาพ     (Pretreatment Tank)
5. ชุบซิงค์ฟอสเฟส  (Zinc Phosphate Tank.)
6.ล้างด้วยน้ำสะอาด 3 (Water Tank #3)
7.ล้างด้วยน้ำDI.  (DI.Water Tank)
8.อบแห้งที่อุณหภูมิ 120 องศา (Drying in Oven 120 C)

กระบวนการพ่นสีฝุ่น อีพอกซี่ (Electro static powder coating process)
นำชิ้นงานที่อบแห้งแล้วแขวนขึ้นรางคอนเวเยอร์ แล้วพ่นด้วยสีฝุ่นอีพอกซี่
ระบบพ่นสีฝุ่นที่ทันสมัยใช้หุ่นยนต์ ในการพ่น จึงสามารถควบคุมความหนา
ของฟิล์มสีได้อย่างแม่นยำ โดยมีความหนาสีเฉลี่ยมากกว่า 60 microns และ
ลำเลียงขึ้นสู่เตาอบที่ควบคุมอุณหภูมิ และระยะเวลาในการอบ ผิวของสีตู้
ที่ได้จึงมีความสวยงามและคงทนนานหลายปี
Electro static powder coating process
Bring the work that is dried and hang up the rails. Then sprayed with epoxy dust paint
The modern spray painting system uses the robot to spray and therefore can control the 
thickness.Of color film precisely With an average color thickness of more than 60 microns 
andConveying into the oven that controls the temperature And the duration of surface 
drying of the cabinet .Which is so beautiful and durable for many years
ขั้นตอนการประกอบเป็นตู้ DS.
 ส่วนประกอบต่างๆเช่น แผ่นแพลทวางอุปกรณ์ แผ่นเข้าสายใต้ตู้ ซีลยาง
ประตูหน้า กุญแจล็อค ถูกนำมาประกอบขึ้นเป็นตู้สำเร็จรูป
The assembly process is a cabinet DS.
 Components such as Platform platen Sheet into the line under the rubber seal cabinet
The front door of the lock is assembled into a prefabricated cabinet.
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและบรรจุลงกล่อง
 เมื่อประกอบชิ้นส่วนต่างเรียบร้อย ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนนำมาบรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน และทำให้ง่าย
ในการเก็บรักษาเอาไว้ใน Store ตู้จึงคงความสวยงาม จนถึงมือผู้ใช้งาน
Quality inspection procedures and packing boxes
 When assembling different parts Quality inspection department will check again.
Before being packed in corrugated boxes To prevent scratches and make it easy
In keeping in the store, the cabinet remains beautiful. Until the user hands
 
 Hit Counter Update January 26,2019

 

 

More Products.......More detail   click on products blocksเลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 แผนที่/ Location Map


|หน้าแรก  |รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ |ติดต่อฝ่ายขาย | ตู้เหล็กกันฝุ่นขนาดมาตรฐานพ่นสีฝุ่น Epoxy | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน |ตู้เฉียงเดสคอนโซล| |กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ|  | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |

|Home |Main Products List | | Contact Us | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us |DENCO Custom Solar Power |Activity Inside Factory|DENCO Company Profile pdf.| แผนที่/ Map|Products catalog2020.|