บริษัทเดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel:  (66) 02-408-5800 - 8  ( 9 Lines)
Fax: (66) 02-408-5809
E-mail :sales@denco.co.th
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED
TH 10000325
แคตตาลอค สินค้าของเดนโก้ 2020 pdf. Products catalog2020.
DENCO Company Profile pdf

|หน้าแรก  |รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ |ติดต่อฝ่ายขาย | ตู้เหล็กกันฝุ่นขนาดมาตรฐานพ่นสีฝุ่น Epoxy | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน |ตู้เฉียงเดสคอนโซล| |กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ|  | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |

|Home |Main Products List | | Contact Us | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us |DENCO Custom Solar Power |Activity Inside Factory|DENCO Company Profile pdf.| แผนที่/ Map


Motor Control Center for BANGCHAK BIOFUEL Project                                     DENCO On Site Delivery & Set up Team
   MCC.(Motor Control Center) หรือตู้ศูนย์กลางควบคุมการทำงานของมอเตอร์ นิยมใช้ในโรงงานที่มีสายการผลิตแบบต่อเนื่องในลักษณะของ Mass Production ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์
ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ที่ทำงานพร้อมๆกัน หรือเกี่ยวข้องกัน ในการทำงานในระบบ Automation Mass Production Process ในตู้จะประกอบด้วยชุดทำงานที่ทำการสั่งการให้มอเตอร์แต่ละชุดทำงาน
โดยการส่งสันยานควบคุมมาจากเครื่องควบคุมอุณหภูมิ หรือ PLC.ที่มีการออกแบบมาเป็นระบบที่สอดคล้องกับการทำงานในสภาพการณ์ต่างๆ ตู้ชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล 
MCC. ชุดนี้ไม่ธรรมดา เพราะความน่าสนใจ ในรายละเอียด ที่ผู้ออกแบบ(ที่ปรึกษาโครงการ) มีความละเอียดรอบคอบในหลายๆประเด็น ในเรื่องของความเสถียรของสายการผลิต และความปลอดภัย
สูงสุด ของช่างผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับตู้ชุดนี้ 
     ผู้เขียนขอนำเอารายละเอียดบางส่วน มาแสดงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้ทราบถึงงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ทางบริษัทฯได้ทำการออกแบบ ผลิต ประกอบ และติดตั้ง ในส่วนของงาน
ที่รับผิดชอบ จึงขออนุญาตท่านเจ้าของงาน นำเอาภาพถ่ายบางส่วน และรายละเอียดถึงขั้นตอนกระบวนการ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อท่านที่สนใจ และเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อขององค์กรต่างๆ เนื่องจากในประเทศของเราระบบการศึกษาในเรื่องตู้เมนสวิชบอร์ดมีเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในเนื้อหาของหลักสูตร การเรียนน้อยมาก ผู้เขียนจึงขอนำเอาภาพถ่าย ขั้นตอน 
มาเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เป็นอีกส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการ ที่ได้มีช่วยเสริมวิชาความรู้พื้นฐาน ทางด้านตู้เมนสวิชบอร์ดไฟฟ้าให้กับผู้ที่สนใจได้ส่วนหนึ่ง
  หลังจากที่ผ่านกระบวนการการเสนอราคาและสรุปผล มีการออกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ทางฝ่ายออกแบบจะทำการนำเอาข้อมูล
รายละเอียดสำคัญ มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง และรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ของตู้MCC. นำมาเขียนเป็นแบบละเอียดเพื่อใช้เป็นแบบ
อ้างอิงในการทำงาน ประกอบ และผลิต เรียกกันว่า Asbuilt drawing. ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถทำได้จริง ขนาดความกว้าง สูงลึก 
โดยรวมของตู้ รวมถึงการวางตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ และลักษณะโดยรวมทั้งหมด และจัดส่งให้กับลูกค้า บริษัทฯที่ปรึกษาโครงการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยทำการพิจารณาตรวจสอบ และปรับปรุง เพิ่มเติมในส่วนต่างๆที่คลาดเคลื่อน เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาด
ขาด หรือเกิน ในส่วนประกอบต่างๆ
    ชิ้นส่วนต่างๆของตู้ก็จะเข้าสู่สายการผลิตและเชื่อมประกอบ พ่นสีตามรายละเอียดที่ได้ระบุเอาไว้
ในรายละเอียดของแบบ
     ฝ่ายผลิต จะทำการดัดและวางบัสบาร์ทอแดง ตามขนาดมาตรฐานในส่วนต่างๆของ Main Power
  
 ในส่วนของงานคอนโทรล และส่วนประกอบต่างๆของแต่ละส่วนย่อย ก็จะทำการประกอบและจัดวางอุปกรณ์ 
บางส่วน เมื่อเสร็จเรียบร้อย จะเชิญลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามาตรวจสอบ หรือส่งภาพให้ช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้อง เหมาะสม และแสดงตัวอย่างของ ลักษณะการวางอุปกรณ์ ชนิดและขนาดและสี ของสายไฟฟ้า
หางปลา ปลอกรัดสาย เทอมินอล การให้สัญลักษณ์ต่างๆ
  ขั้นตอนนี้จะเรียกกันว่า " Golden Sample " หลังจากผ่านกระบวนการนี้แล้ว ช่างไฟฟ้าก็จะทำการ ดัดและ
วางบัสบาร์ ของระบบทั้งหมด ติดตั้งอุปกรณ์ และวงจรควบคุมทั้งหมด โดยอ้างอิงจาก ส่วนของตัวอย่าง ที่ได้
รับความเห็นชอบ และปรับปรุงจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
   ช่างไฟฟ้า จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในแต่ละส่วน ทั้งส่วนหลัก ส่วนย่อยของทุกห้อง ทุก Feeder
และทำการทดสอบการทำงานของแต่ละส่วน ให้ถูกต้องเรียบร้อย
   
MCC. จะเป็นตู้ที่ทำการแบ่งอย่างชัดเจน ของส่วนประกอบต่างๆ แต่ละชุดย่อย หรือแต่ละ Feeder
จะถูกแบ่งเป็นประตูบานเล็กๆ เพื่อความชัดเจนในการทำงาน และความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน
รวมถึงความสะดวกในการซ่อมบำรุง
 เมื่อมีการแบ่งห้อง ลักษณะของตู้แต่ละผู้ผลิตจะแตกต่างกัน ในส่วนที่น่าเป็นห่วงคือบานพับของแต่ละ
ฝาย่อยของ Feeder ถ้าแบ่งเล็กมาก หรือแคบมากเกิน จะไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งบานพับ ซึ่งทำหน้าที่
สำคัญในการรับน้ำหนักของอุปกรณ์ และเครื่องมือวัดที่ติดตั้งอยู่บนฝาตู้ แต่ละFeeder ผู้เขียนจะแบ่งที่
ความสูง 300 มม. เพื่อให้สามารถใส่บานพับได้2ชุด และมีพื้นที่มากพอที่จะให้สามารถ ถอดแผ่นยึดอุปกรณ์
ได้สะดวก เมื่อมีการซ่อมบำรุง
 
รายละเอียดสำคัญอื่นๆ
1) รูปแบบของตู้ เป็นแบบ Form 3 b. ตามมาตรฐานของ NEMA std.
จะแยกส่วนอย่างชัดเจนออกเป็นสามส่วนคือ
- Bus Bar Zone ส่วนของบัสบาร์ทองแดง
- Equipment Zone ส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า
-Terminal zone ส่วนของเทอมินอล และจุดต่อสายไฟฟ้า
และใช้บัสบาร์ชุบดีบุก ซึ่งจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้ดีกว่าแบบบัสบาร์มทองแดงเปลือย
หรือแบบพ่นสี ซึ่งจะต้องดัด เจาะ ประกอบเสร็จ แล้วถอดไปชุบดีบุก และนำมาประกอบเข้าตำแหน่งเดิม
อีกครั้ง
  ในส่วนของบัสบาร์ จะถูกแยกออกมา เดินเป็นเส้นยาวตลอดความยาวของตู้
โดยที่จะมีแผ่นผนังกั้น ปิดทึบ แยกเป็นอีกส่วนหนึ่ง โดยใช้แท่งยึดบัสบาร์
ที่ผลิตจากเรซิ่น ที่มีความแข็งแรง และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนสูง
    ภาพซ้ายมือเป็นส่วนของ Terminal Zone การออกแบบที่แยบยลของระบบ NEMA form 3b
จะเป็นมาตรการความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ปฎิบัติงาน เป็นหลัก อย่างที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า
ตู้ MCC จะถูกใช้ในระบบสายการผลิตที่เป็น Auto mation Mass Production ซึ่งเป็นการเดินเครื่อง
ในกระบวนการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีนายช่าง วิศวกร ที่จะต้องทำการควบคุมดูแลตลอด 24 ชม.
ซึ่งจะต้องมีความพร้อม เมื่อมีปัญหา ที่จะต้องทำการแก้ไข ในสถาณะการจำเป็นต่างๆ
   ในภาพนี้ถ้าเกิดมีความจำเป็นจะต้องเปิดประตูตู้ทางด้านหลัง เพื่อซ่อม หรือปรับแต่งบางอย่างที่จำเป็น
และถ้ามีเหตุจำเป็นในเวลากลางคืน เมื่อเปิดประตูตู้ ไฟแสงสว่างจะติด หรือสว่างขึ้น เพื่อที่ผู้ปฎิบัติงาน
ไม่ต้องใช้ไฟฉาย และส่วนของบัสบาร์ด้านบน จะมีแผ่นกั้น ปิดบังเอาไว้ จึงไม่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการ
ถูกกระแสไฟฟ้าดูด  เมื่อมีความจำเป็นต้องเปิดตู้เพื่อตรวจสอบ หรือทำการใดๆ เพราะระบบการผลิตแบบนี้
ถ้าต้องหยุด หรือสดุุดลง ความเสียหายจะมีมูลค่าสูงมาก
     ความพิเศษเหนือชั้นอีกประการหนึ่งที่ผู้เขียนประทับใจ ถึงการเน้นความปลอดภัยสูงสุดในการออกแบบ
ของผู้ออกแบบก็คือ ในรายละเอียดของงาน มีการระบุให้ติดตั้ง Hot air heater เอาไว้ในตู้ด้วย 
 ซึ่งผู้เขียนเองนานๆถึงนานมากๆ จะได้เห็นการออกแบบที่รัดกุมขนาดนี้ ส่วนมากจะพบแต่การตัดอุปกรณ์ต่างๆ
ออกเพื่อลดราคา Hot air heater นี้มีความจำเป็นอย่างไร ติดตั้งเอาไว้เพื่ออะไร ตอบง่ายๆก็คือ เอาไว้สำหรับไล่ความชื้น
ที่เกิดขึ้นในตู้สวิชบอร์ด ส่วนมากจะใช้กับตู้ที่ติดตั้งกลางแจ้ง หรือ Out door enclosure  ที่ติดตั้งบนแท่นคอนกรีตตามริมถนน
หรือชุมสายโทรศัพท์  สถานีถ่ายทอดสันยาน เพื่อใช่ขับไล่ความชื้นที่ขึ้นมาจากพื้นดิน ในวันเวลาที่ฝนตก ประเทศเราอากาศ
ร้อน และมีความชื้นสูง  พวกอุปกรณ์สื่อสาร หรือ อุปกรณ์ส่งสันยานต่างๆ มาจากประเทศเมืองหนาว พอนำมาติดตั้งใน
ประเทศไทย เจอกับสภาพดินฟ้าอากาศ ที่อาจจะเรียกว่าค่อนข้างเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเพี้ยน หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์
ราคาแพงเหล่านั้น จึงมีการนำเอา Hot air heater เข้าไปติดตั้งในตู้สำหรับอุปกรณ์ราคาแพงเหล่านั้น เพื่อยืดอายุการใช้งาน
และลดความเสียหายจากอาการเพี้ยนต่างๆ
  แล้ว MCC.ชุดนี้ที่ผมยอมรับว่าไม่ธรรมดา เพราะเป็นการออกแบบที่ครอบคลุมมากๆเหนือความคาดหมายดังนี้
 ผู้เขียนขออนุญาตนำเอาตารางของท่านอาจารย์ ฤทัย เพลงวัฒนา มาประกอบครับ
 จากข้อมูลเบื้องต้น MCC. ชุดนี้ 
-ติดตั้งที่ อำเภอบางปะอิน อยุธยา
-ติดตั้งในห้องคอนโทรล มีระบบปรับอากาศ
-ติดตั้งบนแท่นขาตั้งเหล็ก สูงจากพื้น 1 เมตร 
-พื้นเป็นคอนกรีต ไม่ปูกระเบื้อง
    ค่าความชื้นสัมพัทธ์มีผลเป็นอย่างมากในเรื่องของการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ เมื่อปริมาณหรือ%ของความชื้นสูง
โอกาสที่จะเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ก็จะมีความเสี่ยงสูง จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดมีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำในตู้MCC.
น้ำ กับกระแสไฟฟ้า ควรจะอยู่ให้ห่างๆกันจะเป็นการดีที่สุด
  ในกรณีสถานที่ติดตั้ง อยู่ในเขตภาคกลาง ในช่วงฤดูฝน จะมี%ความชื้นเฉลี่ยอยู่ที่ 79% ถ้าบังเอิญว่าวันไหนเกิดฝนตก
ตลอดคืน พื้นดินชุ่มฉ่ำ และความชื้นกระจายเข้ามาทางพื้นปูน เมื่อมีความชื้นสะสมมากขึ้น และจุดที่อุณหภูมิกลั่นตัวเป็น
หยดน้ำ (Dew point ) ก็จะสูงตามขึ้นมาเป็นสัดส่วน
  สำหรับโอกาสที่จะเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำของตู้ MCC.ชุดนี้ จะมีความเป็นไปได้ในช่วงฤดูฝน ในคืนที่มีฝนตก
หลายชั่วโมงติดต่อกัน ในเวลาช่วงดึกถึงเช้ามืดที่อุณหภูมิลดลงน้อยกว่า 24 ซ จึงมีการติดตั้ง Hot air heater ไว้ในตู้
ด้วยสาเหตุที่ว่า มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ ที่น่ากลัวที่สุดคือฤดูฝน ของภาคใต้ฝั่งตะวันตก
  การติดตั้งHot air heater ก็จะต้องติดตั้งให้ถูกต้องและมีความเหมาะสมและปลอดภัย
ในส่วนของผู้เขียน การติดตั้ง Heater ให้ปลอดภัย ประการแรกก็คือต้องมีชุดครอบป้องกัน
ไม่ให้มีวัสดุใด ไปสัมผัสกับตัวทำความร้อน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
  ในภาพซ้ายมือ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องทำการ Burn Heater สักระยะเพื่อให้หมดควันหรือกลิ่นไหม้
และจะต้องทำฝาครอบด้วยสเตนเลส เพื่อป้องกันการเกิดสนิมหรือกลิ่นไหม้รุนแรง ถ้าใช้เหล็กแผ่น หรือเหล็กแผ่น
พ่นสี และจะต้องมีช่องให้มีทางลมผ่านเข้าด้านล่าง ผ่านขึ้นข้างบน และผ่านจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
  ในส่วนของการระบายความร้อน ระบายอากาศและควบคุมความชื้นมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากต่อความเสถียร
ของระบบควบคุม ในข้อระบุรวมๆของMCCชุดนี้ ผู้เขียนมองดูว่ามีความปลอดภัยสูงมาในเรื่องของDEW Point
ซึ่งมีตัวช่วยอยู่ 3 ระดับคือ
1) เป็นห้องคอนโทรลรูม ติดตั้งระบบปรับอากาศ ซึ่งเมื่อ อุณหภูมิห้องต่ำ อากาศก็จะยังสามารถดูดซับความชื้นได้อยู่
โอกาสที่จะเกิด DEW point ค่อนข้างต่ำ
2) มีระบบ Ventilation  ที่จะระบายความร้อนที่เกิดขึ้นในตู้ ซึ่งความร้อนเหล่านี้ก็จะช่วยลดความชื้นในตู้ได้อยู่แล้ว
เมื่อมีการระบายออกมานอกตู้ และดึงอากาศเย็นจากห้องปรับอากาศเข้าไป ทั้งระบายความร้อนอุปกรณ์ และลดความเสี่ยง
ในการเกิด DEW point ภายใน
3) Hot air heater ในกระบวนการนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็น Safety ขั้นที่ 3 คือด้วยกำลังวัตต์ที่สูง ติดตั้งเอาไว้หลายชุด 
เมื่อทำงานก็จะเกิดผลในการขับไล่ความชื้น ในเวลาไม่กี่นาที 
 ซึ่งการปรับตั้งสามส่วนจะต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน  โดยเริ่มจากอุณหภูมิห้องปรับอากาศ โดยมากจะตั้งที่ 25 ซ
เพื่อประหยัดไฟและ ผู้ที่อยู่ด้านในไม่อึดอัด  ส่วนชด Temperature control ของ Ventilation Fan ควรจะตั้งที่ประมาณ 28ซ
ให้พัดลมทำงาน และหยุดเมื่ออุณหภูมิภายในตู้ 25ซ (เท่ากับภายนอก)
  ส่วนการตั้งค่า Temperature Controller ของชุด Heater จะต้องตรวจจาก DEW point Chart ประกอบกับการเก็บข้อมูลที่  
สถานที่ติดตั้ง อีกครั้ง ในเบื้องต้น ตั้งไว้ที่ให้ทำงานที่อุณหภูมิประมาณ 23ซ ก่อน
  ผ่านในส่วนความน่าสนใจในการออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผุ้ปฎิบัติงาน และการออกแบบเพื่อความเสถียร ของระบบ จึงนำเอามาให้ศึกษากัน ในรายละเอียดต่างๆ
ยังมีอีกมาก ในการทำงานกับตู้แบบMCC ซึ่งจะมีมูลค่าของงานที่สูง อุปกรณ์มีราคาแพง  การเตรียมการ การประสานงานกับฝ่ายต่างๆเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
ตามหมายกำหนดการต่างๆ ในส่วนของโรงงานผู้ผลิต จะต้องทราบข้อมูล จากผู้ร่วมงานท่านอื่นๆในโครงการเช่น
1) ลักษณะของการเข้าสายของสายเมนหลัก และการออกของสายจ่ายไปยังมอเตอร์ของ Feeder ต่างๆ
2) ชนิด และขนาดของสายเข้าออก
3)ลักษณะพื้นที่การติดตั้ง
4) กฎระเบียบของสถานที่ติดตั้ง
  ประเด็นนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งบางครั้งเราก็ได้รับข้อมูลและบางครั้งก็ไม่ได้รับ
แต่ถ้าเราทราบ เราจะสามารถเตรียมการ เพิ่มชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อให้ทีมงานช่างที่ติดตั้ง
และทำการลากสาย สามารถทำงานได้สะดวกและง่ายขึ้น เรียบร้อยสวยงามขึ้น
สำหรับตู้ MCC มีการติดต่อประสานงาน และให้ข้อมูลที่จำเป็นครบ ทางโรงงานจึงสามารถ
จัดเตรียม อุปกรณ์ในการเข้าสายเมนเอาไว้ให้
 1)สายเมนเข้าทางด้านล่างของตู้ ทางโรงงานจึงเตรียมแผ่นเข้าสายทางด้านล่างเอาไว้ให้ โดยแยก
เป็นสองส่วน เพื่อให้ทำงานสะดวก
2) สายเป็นชนิด Multi cores ทางโรงงานเมื่อทราบขนาด จึงเตรียมแผ่น เบรกเกอไลย์ เอาไว้สำหรับ
บีบสายเอาไว้ให้ สายMulti cores มีจำนวน 5 เส้น  2 เส้น เป็น G,N  แยกไปทางซ้าย จับเข้ากับบัสบาร์
N และ G  อีกสามเส้น วิ่งขึ้นไปข้างบน R/S/T
  
 สายอีกสามเส้น ก็จะผ่านขึ้นมาในส่วนบนของ Main bus bar In comming zone
โดยผ่านทางช่องเจาะที่เตรียมเอาไว้ให้  งานนี้ทางผู้ติดตั้งแจ้งรายละเอียดของสายไฟ
อย่างละเอียด ทราบขนาดความโตของสาย ทางโรงงานจึงสามารถเจาะแผ่น เบกเกอไลย์
ให้พอดีกับขนาดสาย และวางคานเหล็กเจาะรู เอาไว้เพื่อให้เป็นคานที่สามารถยึดสายเมน
ได้อย่างมั่นคง
  พอสายเมนผ่านเข้ามาก็จะต้องวิ่งสูงขึ้นไป เพื่อตีโค้งลงมาต่อกับบัสบาร์หางของเมนเบกเกอร์
ลักษณะของสายจะต้องตีโค้งบน เพราะด้านล่างมีแนวบัสบาร์วางอยู่  ระยะโค้งของสายไฟขนาดใหญ่ 
ต้องมีรัศมีโค้งที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
 หลังจากประกอบเสร็จทุกอย่างแล้ว ก็จะทำการทดสอบระบบการทำงาน และนัดวันเวลาให้
ลูกค้าเข้ามาทำการทดสอบ และตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ
  จากข้อมูลเรื่องสถานที่ติดตั้ง รถบรรทุกเข้าไม่ถึง และเป็นคิวท้ายสุด รถฟอร์คลิฟ
เข้าช่วยตักไม่ได้
  การออกแบบจึงแยกตู้ออกเป็นสี่ส่วน เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าสถานที่ติดตั้งได้
 เมื่อทราบหมายกำหนดการที่แน่ชัด จึงทำการยกเตรียมขึ้นรถบรรทุกเอาไว้
เพื่อให้สามารถเคลื่อนขบวนได้ตั้งแต่เช้าเพื่อให้ถึงหน้างานในเวลาช่วงเช้า

ถึงหน้างานประมาณ เวลา 10.00 น.

ต้องปฎิบัติ ตามกฎระเบียบของสถานที่

             รองเท้า หมวกนิรภัย เสื้อแขนยาว ฯลฯ

Hand Lift ขนาด 1 ตันเริ่มขนตู้แต่ละส่วน เข้าสู่ฐานการติดตั้ง

Hand Lift ขนาด 1 ตันเริ่มขนตู้แต่ละส่วน เข้าสู่ฐานการติดตั้ง

         จัดวางเรียงเข้าจุดที่ตั้ง ตามตำแหน่ง และทำการประกอบอุปกรณ์
 เมื่อยกขึ้นแท่นเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการต่อเชื่อมบัวบาร์ และส่วนประกอบส่วนต่างๆ เข้าที่ตั้งบนแท่นที่ทางหน้างานเตรียมเอาไว้ เมื่อทำการต่อตู้MCC. ทั้งสี่ส่วนเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้ว
ทีมช่างไฟฟ้า ก็จะนำเอาบัสบาร์มาต่อเชื่อมให้ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าครบสมบูรณ์เหมือนตอนที่ประกอบเรียบร้อยที่โรงงาน ช่างที่ออกไปทำงานในการขนส่ง และยกตัวตู้เข้าแท่นที่ตั้ง
ต้องมีความรู้และความชำนาญในการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัย
   ตู้ MCC. แต่ละชุดจะมีมูลค่าที่สูง มีรายละเอียดมาก และมีความแตกต่างกันไปในรายละเอียดปลีกย่อย จึงต้องมีมาตรฐานต่างๆเพื่อใช้อ้างอิงในการทำงาน และรวมถึงต้องมีการ
ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ อย่างสมบูรณ์ เพื่อที่ทางโรงงานจะสามารถเตรียมการในส่วนต่างๆ เพื่อให้ทำงานและส่งมอบได้ทันตามกำหนด ทางบริษัทฯ
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องที่ให้ข้อมูล คำแนะนำ และช่วยเสริมรายละเอียด ช่วยให้งานสำเร็จและส่งมอบได้ตามหมายกำหนดการ
Hit Counter new update Feb 28,2016
 

More Products.......More detail   click on products blocksเลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 แผนที่/ Location Map


|หน้าแรก  |รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ |ติดต่อฝ่ายขาย | ตู้เหล็กกันฝุ่นขนาดมาตรฐานพ่นสีฝุ่น Epoxy | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน |ตู้เฉียงเดสคอนโซล| |กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ|  | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |

|Home |Main Products List | | Contact Us | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us |DENCO Custom Solar Power |Activity Inside Factory|DENCO Company Profile pdf.| แผนที่/ Map|Products catalog2020.|